23.9.2020

Vyvíjame maximálne úsilie na naplnenie našich cieľov

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva a ako prevádzkovateľ slovenského ropovodného systému zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie.

O tom, čo jej dlhodobo pomáha pri upevňovaní strategickej pozície na trhu, hovorí pre Ročenku energetiky JÁN HORKOVIČ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti.

Od 15. júna tohto roka ste novým predsedom predstavenstva spoločnosti TRANSPETROL, a. s. Čo ste si zobrali za cieľ na novej pozícii v rámci ďalšej stratégie? Čo bude pre vás v najbližších mesiacoch prioritou?
TRANSPETROL, a. s., je štátnou akciovou spoločnosťou, ktorej úlohou je zabezpečiť bezpečnú prepravu ropy vybraným zákazníkom tak, aby preprava bola v danej kvalite, ako aj v ekologicky čistej forme. V prvých dňoch môjho nástupu bolo samozrejmou povinnosťou oboznámenie sa so základnými procesmi, personálnym obsadením, ekonomikou fungovania, ako aj oboznámenie sa so situáciou našich dcérskych spoločností, ako je Bratislava-Schwechat Pipeline Gmbh (BSP) a Spoločnosť pre skladovanie, a. s., (SPS). Dlhé roky som podnikal v oblasti energetiky, neskôr v elektro- energetike a v oblasti regulácie sieťových odvetví. Nadobudnuté skúsenosti mám ambíciu pretaviť do širokého spektra procesov v spoločnosti TRANSPETROL, a. s., a to predovšetkým s cieľom zefektívnenia vo všetkých oblastiach. Určite k tomu v budúcnosti rád využijem aj platformu Medzinárodnej asociácie prepravcov ropy (IAOT), ktorej je Slovenská republika zakladajúcim členom. Asociácia svojím poslaním v danom segmente ponúka rôzne formy pravidelných stretnutí na rôznych odborných úrovniach, a to tak svojím členom, ako aj iným záujemcom. Do spoločnosti som nastúpil v ťažkom období po odznení pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. Preto pristupujem ku všetkým potrebám opráv a investícií a aj ostatných nákladov mimoriadne pozorne, a to tak, aby stanovené ciele dosiahnutia zisku za rok boli splnené.

Ktoré dôležité projekty boli pre vás za uplynulé obdobia dôležité a na čo ste z pohľadu predsedu predstavenstva zvlášť hrdý? Akými výsledkami sa môžete pochváliť?

V takom krátkom čase sa projekty v spoločnosti TRANSPETROL, a. s., nerodia, ale môžeme nadviazať na minulosť a očakávať pozitívne výsledky pri dokončení projektov:

  • výstavba veľkokapacitných nádrží na ropu: na prečerpávacej stanici PS1 Budkovce o objeme 50 000 m3 a prečerpávacej stanici PS4 Tupá o objeme 75 000 m3
  • výstavba novej meracej stanice ropy Adria na PS4 Tupá
  • rekonštrukcia ropovodu DN 400 Budkovce-Vojany
  • rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd na PS1 Budkovce
  • výstavba nádrže odpadových vôd PS4 Tupá
  • rekonštrukcia hydrantovej siete na PS1 Budkovce
  • rekonštrukcia požiarnej nádrže na vodu PS4 Tupá

Vo všeobecnosti je mimoriadne pozitívna skutočnosť, že sa nám za pomerne krátky čas podarilo prehodnotiť už dobiehajúce projekty tak, aby za podmienky dodržania ich efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti, došlo k dosiahnutiu finančných úspor.

Aké výzvy do budúcnosti vašu spoločnosť váš podnik čakajú? Prezraďte nám vaše krátkodobé i dlhodobejšie ciele…

Momentálne nás zamestnáva prehodnotenie významu organizačnej zložky BSP na Slovensku, ktorá podľa nášho názoru dnes stráca na význame a zároveň máme v pláne zastaviť financovanie zložky dovtedy, kým sa nenájde technicko-spoločenské riešenie otázky vedenia ropovodu do Rakúska.

Napriek tomu, že preprava ropy, respektíve využívanie prepravnej kapacity slovenského ropovodného systému, je do značnej miery ovplyvnená požiadavkami trhu a jeho zákazníkov, dlhodobým cieľom spoločnosti TRANSPETROL, a. s., je naďalej zvyšovať množstvo prepravy ropy územím Slovenskej republiky.

Nový manažment spoločnosti vyvíja maximálne úsilie priblížiť sa k celkovej prepravnej kapacite slovenských ropovodov, už aktívne komunikuje so súčasnými odberateľmi a v budúcnosti začne vy- hľadávať možných nových potenciálnych odberateľov, ako aj zákazníkov na skladovanie ropy s možnosťou využitia skladovacích kapacít. Zároveň spoločnosť rozširuje svoje služby zameraním sa na ďalšie na trhu požadované merania kvalitatívnych parametrov dodávanej ropy, čím aj táto služba pri poskytovaní core business spoločnosti ešte viac stúpne na kvalite.

Samozrejme, TRANSPETROL, a. s., bude pokračovať v činnostiach spojených s modernizáciou ropovodu podľa najnovších možných technológií, s výstavbou skladovacích nádrží, s ochranou a tvorbou životného prostredia, a to tak, aby sa ropovodná sieť Slovenskej republiky ako centrálny tranzitný koridor aj naďalej vyznačovala vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a bezpečnosťou.

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma